کلمه
فیلم برداری اصلی
اشتباه تایپی
tdgl fvnhvd hwgd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیلم برداری اصلی در فرهنگ فارسی

[principal photography, principal filming, principal shooting] [سینما و تلویزیون] فیلم برداری بخش های عمدۀ فیلم نامه با بازیگران اصلی
کلمات مرتبط

معنی فیلم برداری اصلی

فیلم برداری اصلی

کلمات مرتبط