کلمه
فیلم برداری مکمل
اشتباه تایپی
tdgl fvnhvd l;lg
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیلم برداری مکمل در فرهنگ فارسی

[additional photography, reshoot] [سینما و تلویزیون] فیلم برداری مجدد از برخی نماها یا صحنه های فیلم که انتظارات اولیۀ کارگردان یا گروه تولید را برآورده نکرده باشد
کلمات مرتبط

معنی فیلم برداری مکمل

فیلم برداری مکمل

کلمات مرتبط