کلمه
فیلم بردار اول
اشتباه تایپی
tdgl fvnhv h,g
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیلم بردار اول در فرهنگ فارسی

[head camera operator] [سینما و تلویزیون] در سینما، فیلم برداری که عملاً پشت دوربین فیلم برداری قرار می گیرد
کلمات مرتبط

معنی فیلم بردار اول

فیلم بردار اول

کلمات مرتبط