کلمه
فیلم بیمارستانی
اشتباه تایپی
tdgl fdlhvsjhkd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیلم بیمارستانی در فرهنگ فارسی

[hospital drama] [سینما و تلویزیون] نوعی فیلم سینمایی که موضوع آن محیط بیمارستان و روابط میان پزشکان و بیماران و پرستاران است
کلمات مرتبط

معنی فیلم بیمارستانی

فیلم بیمارستانی

کلمات مرتبط