کلمه
فیلم تجربی
اشتباه تایپی
tdgl j[vfd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیلم تجربی در فرهنگ فارسی

[experimental film] [سینما و تلویزیون] فیلمی ذهنیت گرا که معمولاً از هنجارهای سینمای رایج و تجاری پیروی نمی کند و با استفاده از فنون و فنّاوری های جدید در پی گسترش زبان و قواعد بیانی سینماست متـ . سینمای تجربی experimental cinema
کلمات مرتبط

معنی واژه فیلم تجربی در دانشنامه عمومی

فیلم تجربی یا سینمای تجربی توصیف طیف وسیع و متفاوتی از ژانرهای فیلم است که از شیوه های اصلی فیلم سازی مستند و بازرگانی می باشد. برای توصیف اینگونه گاه از لفظ آوانگارد نیز استفاده می شود. اینگونه فیلم ها که بیشتر در دهه ۶۰ میلادی و پس از آن ساخته شده دارای بودجه ای پایین بوده است.
کلمات مرتبط

معنی فیلم تجربی

فیلم تجربی

کلمات مرتبط