کلمه
فیلم تلفیقی
اشتباه تایپی
tdgl jgtdrd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیلم تلفیقی در فرهنگ فارسی

[compilation film] [سینما و تلویزیون] فیلمی که با استفاده از نماهای آماده تدوین می شود
کلمات مرتبط

معنی فیلم تلفیقی

فیلم تلفیقی

کلمات مرتبط