کلمه
فیلم ۱۲۶
اشتباه تایپی
tdgl ۱۲۶
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیلم ۱۲۶ در دانشنامه عمومی

فیلم ۱۲۶ قطعی از فیلم عکاسی است که بصورت کارتریج عرضه شده، و هنوز هم بطور محدود در عکاسی مورد استفاده قرار می گیرد.
کلمات مرتبط

معنی فیلم ۱۲۶

فیلم ۱۲۶

کلمات مرتبط