کلمه
فیلم ۳۶۰ درجه
اشتباه تایپی
tdgl ۳۶۰ nv[i
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیلم ۳۶۰ درجه در دانشنامه عمومی

فیلم ۳۶۰ درجه تعاملی (به انگلیسی: 360 interactive movie) از جدیدترین شیوه های فیلمسازی است. این نوع فیلم در دسته تصاویر تعاملی قرار می گیرد که در آن مخاطب حق انتخاب دارد و بخشی از فرایند تولید فیلم را بر عهده دارد.
کلمات مرتبط

معنی فیلم ۳۶۰ درجه

فیلم ۳۶۰ درجه

کلمات مرتبط