کلمه
فیلپا
اشتباه تایپی
tdg~h
تلفظ
filpA
نقش کلمه
اسم

معنی واژه فیلپا در دهخدا

فیلپا. (اِ مرکب ) پیلپا. (فرهنگ فارسی معین ). پای فیل. پای پیل. || (ص مرکب ) آنکه پایش چون پای پیل بوده. پیلپای. رجوع به پیلپای شود. || (اِ مرکب ) نوعی سلاح که بشکل پای پیل میساختند و بومیان افریقا چون گرز به کار میبرند. (فرهنگ فارسی معین : پیلپا). || نوعی قدح که بزرگتر از ساغر معمولی است : شرابی چند فیلپا (پیلپا) بخوریم. (تاریخ بیهقی ). || فیلفاء معرب آن ، و ستونی است که پایه ٔ اصلی سقف بر آن است. رجوع به پیلپایه شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه فیلپا در فرهنگ عمید

= پیلپا
کلمات مرتبط

معنی فیلپا

فیلپا

/filpA/
کلمات مرتبط