کلمه
فیلپای
اشتباه تایپی
tdg~hd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیلپای در دهخدا

فیلپای.(اِ مرکب ) فیلپا به تمام معانی آن. (یادداشت مؤلف ). پیلپای. (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به فیلپا شود.
کلمات مرتبط

معنی فیلپای

فیلپای

کلمات مرتبط