کلمه
فیلپس
اشتباه تایپی
tdg~s
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیلپس در دهخدا

فیلپس. [ ل ِ پ ُ ] (اِخ ) (دوستدار اسب ) نام پنجمین از دوازده رسول است که در بیت صیدا تولد یافت. (قاموس کتاب مقدس ).

فیلپس. [ ل ِ پ ُ ] (اِخ ) مبشر از هفت نفر شماسی که ازبرای کلیسای اورشلیم مقرر گردیدند. وی در سامره در نهایت کامیابی موعظه میکرد... (از قاموس کتاب مقدس ).
کلمات مرتبط

معنی فیلپس

فیلپس

کلمات مرتبط