کلمه
فیل افکن
اشتباه تایپی
tdg ht;k
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیل افکن در دهخدا

فیل افکن. [ اَ ک َ ] (نف مرکب ) فیل افکننده. پیل افکن. آنکه پیل را بر زمین زند و شکست دهد. پیل کش. رجوع به فیل و پیل افکن شود.
کلمات مرتبط

معنی فیل افکن

فیل افکن

کلمات مرتبط