کلمه
فیل افکنی
اشتباه تایپی
tdg ht;kd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیل افکنی در دهخدا

فیل افکنی. [ اَ ک َ ] (حامص مرکب ) پیل افکنی. (فرهنگ فارسی معین ). عمل پیل افکن. دلیری. زورمندی. توانایی بسیار.
کلمات مرتبط

معنی فیل افکنی

فیل افکنی

کلمات مرتبط