کلمه
فیل امرود
اشتباه تایپی
tdg hlv,n
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیل امرود در دهخدا

فیل امرود. [ اَ ] (اِ مرکب ) پیل امرود. (فرهنگ فارسی معین ). نوعی امرود بزرگتر از انواع دیگر.
کلمات مرتبط

معنی فیل امرود

فیل امرود

کلمات مرتبط