کلمه
فیل اوژن
اشتباه تایپی
tdg h,Ck
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیل اوژن در فرهنگ عمید

= پیل اوژن
کلمات مرتبط

معنی واژه فیل اوژن در دهخدا

فیل اوژن. [ اَ / اُو ژَ ] (نف مرکب ) پیل اوژن. (فرهنگ فارسی معین ). پیل افکن. پیل کش. آنکه بتواند پیل را از پای درآورد. بسیار نیرومند.
کلمات مرتبط

معنی فیل اوژن

فیل اوژن

کلمات مرتبط