کلمه
فیل بار
اشتباه تایپی
tdg fhv
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیل بار در دهخدا

فیل بار. (اِ مرکب ) پیل بار. (فرهنگ فارسی معین ). پیلوار. باری که یک فیل بتواند حمل کند. رجوع به پیلوار شود.
کلمات مرتبط

معنی فیل بار

فیل بار

کلمات مرتبط