کلمه
فیل بالا
اشتباه تایپی
tdg fhgh
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیل بالا در دهخدا

فیل بالا. (ص مرکب ) پیل بالا. (فرهنگ فارسی معین ). بزرگ و بلند به قامت فیل. پیل اندام. || به مقدار زیاد. فراوان :
از در خاقان کجا فیل افکند محمود را
بدره بردن فیل بالا برنتابد بیش از این.
خاقانی.
|| توده و خرمن کرده و برهم انباشته.
کلمات مرتبط

معنی فیل بالا

فیل بالا

کلمات مرتبط