کلمه
فیل بند دادن
اشتباه تایپی
tdg fkn nhnk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیل بند دادن در دهخدا

فیل بند دادن. [ ب َ دَ ] (مص مرکب ) پیل بند دادن. (فرهنگ فارسی معین ).به بند کردن. گرفتن پیل. || دشمن را به دام انداختن. || شکست دادن در شطرنج بازی.
کلمات مرتبط

معنی فیل بند دادن

فیل بند دادن

کلمات مرتبط