کلمه
فیل بچه
اشتباه تایپی
tdg f]i
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیل بچه در دهخدا

فیل بچه. [ ب َچ ْ چ َ / چ ِ ] (اِ مرکب ) بچه ٔ فیل. فیل کوچک. (یادداشت مؤلف ).
کلمات مرتبط

معنی واژه فیل بچه در فرهنگ فارسی

بچه فیل . فیل کوچک
کلمات مرتبط

معنی فیل بچه

فیل بچه

کلمات مرتبط