کلمه
فیل تل
اشتباه تایپی
tdg jg
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیل تل در فرهنگ فارسی

( اسم ) توده چیزی که بقد و قامت فیل باشد توده عظیم .
کلمات مرتبط

معنی واژه فیل تل در دهخدا

فیل تل. [ ت َل ل / ت َ ] (اِ مرکب ) توده ٔ چیزی که به قد و قامت فیل باشد. توده ٔ عظیم. (فرهنگ فارسی معین ) (از غیاث ) (آنندراج ).
کلمات مرتبط

معنی فیل تل

فیل تل

کلمات مرتبط