کلمه
فیل پیکر
اشتباه تایپی
tdg ~d;v
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیل پیکر در دهخدا

فیل پیکر. [ پ َ / پ ِ ک َ ] (ص مرکب ) پیل پیکر. (فرهنگ فارسی معین ). بزرگ. عظیم. قوی هیکل. || دارای تصویر فیل : فیل پیکر درفش. رجوع به پیل پیکر شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه فیل پیکر در فرهنگ فارسی

پیل پیکر
کلمات مرتبط

معنی فیل پیکر

فیل پیکر

کلمات مرتبط