کلمه
قافه
اشتباه تایپی
rhti
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه قافه در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه قافه در فرهنگ فارسی

معنی قافه

کلمات مرتبط