کلمه
قامتی
اشتباه تایپی
rhljd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه قامتی در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی قامتی

کلمات مرتبط