کلمه
قجر
اشتباه تایپی
r[v
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه قجر در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه قجر در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی قجر

کلمات مرتبط