کلمه
قرفه
اشتباه تایپی
rvti
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه قرفه در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه قرفه در فرهنگ فارسی

معنی واژه قرفه در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی قرفه

کلمات مرتبط