کلمه
قصد
اشتباه تایپی
rwn
تلفظ
qasd
نقش کلمه
اسم

معنی واژه قصد در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه قصد در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه قصد در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی قصد

کلمات مرتبط