کلمه
قصد امر
اشتباه تایپی
rwn hlv
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه قصد امر در دانشنامه اسلامی

کلمات مرتبط

معنی قصد امر

کلمات مرتبط