کلمه
قصد توصل
اشتباه تایپی
rwn j,wg
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه قصد توصل در دانشنامه اسلامی

کلمات مرتبط

معنی قصد توصل

کلمات مرتبط