کلمه
قصد و غرض
اشتباه تایپی
rwn , yvq
تلفظ
نقش کلمه

قصد و غرض در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی قصد و غرض

کلمات مرتبط