کلمه
قفل شکنی
اشتباه تایپی
rtg a;kd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه قفل شکنی در فرهنگ فارسی

[break lock] [علوم نظامی] وضعیتی که در آن حسگر یا ماسورۀ هدف جو (homing fuze) هدفی را که بر روی آن قفل گذاری شده بوده است، گم می کند
[cracking] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] عمل شکستن قفل نرم افزار
کلمات مرتبط

معنی قفل شکنی

قفل شکنی

کلمات مرتبط