کلمه
قلا
اشتباه تایپی
rgh
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه قلا در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی قلا

کلمات مرتبط