کلمه
قلاب معکوس
اشتباه تایپی
rghf lu;,s
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه قلاب معکوس در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی قلاب معکوس

کلمات مرتبط