کلمه
قلعه سفید (دشتستان)
اشتباه تایپی
rgui stdn (najsjhk)
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه قلعه سفید (دشتستان) در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی قلعه سفید (دشتستان)

کلمات مرتبط