کلمه
قلعه قافه
اشتباه تایپی
rgui rhti
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه قلعه قافه در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه قلعه قافه در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی قلعه قافه

کلمات مرتبط