کلمه
قلل
اشتباه تایپی
rgg
تلفظ
qolal
نقش کلمه
اسم

معنی واژه قلل در دهخدا

قلل. [ ق ِ ل َ ] (ع اِ) ج ِ قِل ّ. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). رجوع به قل شود.

قلل. [ ق ُ ل ُ ] (ع ص ، اِ) ج ِ قَلال به معنی قلیل. رجوع به قلال شود. || ج ِ قُلال به معنی قلیل. رجوع به قلال شود. || ج ِ قلیل. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). رجوع به قلیل شود. || قلل من الناس ؛ مردم متفرق از یک قبیله یا از قبایل شتی و چون بعد از پراکندگی و تفرق گرد آیند قُلَل باشند کصرد. (منتهی الارب ).

قلل. [ ق ُ ل َ ] (ع اِ) ج ِ قُلَّة. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). رجوع به قلة شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه قلل در فرهنگ فارسی

جمع قله
( اسم ) جمع قله .
جمع قلال بمعنی قلیل
کلمات مرتبط

معنی واژه قلل در فرهنگ معین

(قُ لَ) [ ع . ] (اِ.) جِ قله .
کلمات مرتبط

معنی واژه قلل در فرهنگ عمید

= قله
کلمات مرتبط

معنی واژه قلل در دانشنامه اسلامی

تکرار در قرآن: ۷۶(بار)
کلمات مرتبط

قلل در جدول ها

ساسرکانگری
کلمات مرتبط

معنی قلل

قلل

/qolal/
کلمات مرتبط