کلمه
قلیص
اشتباه تایپی
rgdw
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه قلیص در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی قلیص

کلمات مرتبط