کلمه
قمبل
اشتباه تایپی
rlfg
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه قمبل در دهخدا

قمبل. [ ق ُ ب ُ ] (اِ) سرین. (فرهنگ نامه ٔ جدید رازی ).
کلمات مرتبط

معنی واژه قمبل در فرهنگ فارسی

سرین
[ گویش مازنی ] /ghombol/ قر دادن

معنی واژه قمبل در فرهنگ معین

(قُ بُ) (اِ.) کفل ، سرین .
کلمات مرتبط

معنی قمبل

قمبل

کلمات مرتبط