کلمه
قمبل
اشتباه تایپی
rlfg
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه قمبل در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه قمبل در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی قمبل

کلمات مرتبط