کلمه
قمبل فنگ کاردن
اشتباه تایپی
rlfg tk' ;hvnk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه قمبل فنگ کاردن در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی قمبل فنگ کاردن

کلمات مرتبط