کلمه
قمب سوس
اشتباه تایپی
rlf s,s
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه قمب سوس در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه قمب سوس در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی قمب سوس

کلمات مرتبط