کلمه
قنات النگ سفلی
اشتباه تایپی
rkhj hgk' stgd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه قنات النگ سفلی در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی قنات النگ سفلی

کلمات مرتبط