کلمه
قنات بنیان
اشتباه تایپی
rkhj fkdhk
تلفظ
نقش کلمه

معنی قنات بنیان

کلمات مرتبط