کلمه
قنات تقی آباد
اشتباه تایپی
rkhj jrd Hfhn
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه قنات تقی آباد در دانشنامه عمومی

معنی قنات تقی آباد

کلمات مرتبط