کلمه
قوان
اشتباه تایپی
r,hk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه قوان در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه قوان در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی قوان

کلمات مرتبط