کلمه
لانگ
اشتباه تایپی
ghk'
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه لانگ در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه لانگ در فرهنگ فارسی

معنی لانگ

کلمات مرتبط