کلمه
لاور شرقی
اشتباه تایپی
gh,v avrd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه لاور شرقی در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی لاور شرقی

کلمات مرتبط