کلمه
لایه شکنی
اشتباه تایپی
ghdi a;kd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه لایه شکنی در فرهنگ فارسی

[destratification] [مهندسی محیط زیست و انرژی] مخلوط کردن لایه های آب سطحی و زیرسطحی در دریاچه های طبیعی یا مصنوعی یا مخلوط شدن این لایه ها به طور طبیعی
کلمات مرتبط

معنی لایه شکنی

لایه شکنی

کلمات مرتبط