کلمه
لشکر شکنی
اشتباه تایپی
ga;v a;kd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه لشکر شکنی در فرهنگ فارسی

عمل و کیفیت لشکر شکن مغلوب کردن لشکر : ای بلشکر شکنی بیشتر از صدرستم ای بهشیار دلی بیشتراز صد هوشنگ . ( فرخی . د . ۲٠۶ )
کلمات مرتبط

معنی لشکر شکنی

لشکر شکنی

کلمات مرتبط