کلمه
لغت نامه
اشتباه تایپی
gyj khli
تلفظ
loqatnAme
نقش کلمه
اسم

معنی واژه لغت نامه در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه لغت نامه در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی واژه لغت نامه در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی لغت نامه

کلمات مرتبط