کلمه
لیدر
اشتباه تایپی
gdnv
تلفظ
lider
نقش کلمه
اسم

معنی واژه لیدر در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه لیدر در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه لیدر در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه لیدر در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی لیدر

کلمات مرتبط