کلمه
مایع
اشتباه تایپی
lhdu
تلفظ
mAye'
نقش کلمه
اسم

معنی واژه مایع در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه مایع در فرهنگ فارسی

معنی واژه مایع در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه مایع در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی واژه مایع در دانشنامه عمومی

معنی مایع

کلمات مرتبط